Ilya MEDVEDEV (RUS )

Competitions

Regatta Pos. Athletes Races
EM 2013
(M) K2 1000m
2 Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
Heat: 03:13.487 (03:13.796) (3rd)
Final A: 03:10.512 (03:13.826) (2nd)
WM 2013
(M) K2 1000m
8 Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
heat: 03:13.001 (03:16.610) (2nd)
heat: 03:13.001 (03:16.610) (2nd)
Semifinal: 03:16.373 (03:16.373) (3rd)
Semifinal: 03:16.373 (03:16.373) (3rd)
Final A: 03:26.054 (03:18.553) (8th)
WM 2014
(M) K2 1000m
9 Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
Final A: 03:13.066 (03:22.333) (9th)
Semifinal: 03:18.999 (03:17.108) (1st)
heat: 03:12.273 (03:16.003) (3rd)
WM 2015
(M) K4 1000m
9 Anton VASILYEV
Ilya MEDVEDEV
Alexey VOSTRIKOV
Pavel NIKOLAEV
Final A: 03:00.796 (03:02.151) (9th)
Semifinal: 02:54.243 (02:56.647) (2nd)
heat: 02:56.956 (02:57.079) (3rd)
WM 2013
(M) K2 500m
16 Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
Final B: 01:38.207 (01:35.653) (7th)
Semifinal: 01:33.520 (01:33.417) (4th)
heat: 01:30.494 (01:32.249) (3rd)
heat: 01:30.494 (01:32.249) (3rd)
EM 2016
(M) K1 1000m
19 Ilya MEDVEDEV
Heat: 03:38.172 (03:39.502) (7th)
Semifinal: 03:37.672 (03:41.894) (7th)

Results

Race Nation Athletes Time corrected Time
(M) K2 1000m (Final A)(EM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:10.512 (2nd) 03:13.826 Show Race
(M) K2 1000m (Heat)(EM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:13.487 (3rd) 03:13.796 Show Race
(M) K1 1000m (Semifinal)(EM 2016) RUS Ilya MEDVEDEV
03:37.672 (7th) 03:41.894 Show Race
(M) K1 1000m (Heat)(EM 2016) RUS Ilya MEDVEDEV
03:38.172 (7th) 03:39.502 Show Race
(M) K2 1000m (heat)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:13.001 (2nd) 03:16.610 Show Race
(M) K2 1000m (heat)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:13.001 (2nd) 03:16.610 Show Race
(M) K2 1000m (Semifinal)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:16.373 (3rd) 03:16.373 Show Race
(M) K2 500m (heat)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
01:30.494 (3rd) 01:32.249 Show Race
(M) K2 1000m (Semifinal)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:16.373 (3rd) 03:16.373 Show Race
(M) K2 500m (heat)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
01:30.494 (3rd) 01:32.249 Show Race
(M) K2 500m (Semifinal)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
01:33.520 (4th) 01:33.417 Show Race
(M) K2 1000m (Final A)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:26.054 (8th) 03:18.553 Show Race
(M) K2 500m (Final B)(WM 2013) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
01:38.207 (7th) 01:35.653 Show Race
(M) K2 1000m (heat)(WM 2014) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:12.273 (3rd) 03:16.003 Show Race
(M) K2 1000m (Semifinal)(WM 2014) RUS Ilya MEDVEDEV
Anton RYAKHOV
03:18.999 (1st) 03:17.108 Show Race