Competitions

Regatta Pos. Athletes Races
WM 2013
(M) K4 1000m
1 Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
heat: 02:54.210 (02:57.572) (3rd)
heat: 02:54.210 (02:57.572) (3rd)
Semifinal: 02:57.985 (02:57.682) (1st)
Final A: 02:58.692 (02:58.406) (1st)
EM 2016
(M) K4 1000m
2 Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Kirill LYAPUNOV
Roman ANOSHKIN
Final A: 02:52.156 (02:56.769) (2nd)
Semifinal: 02:54.740 (02:56.242) (1st)
Heat: 02:55.036 (02:59.149) (4th)
Jun/U23 EM 2012
U23(M) K4 1000m
4 Vasily POGREBAN
Alexey VOSTRIKOV
Vitali YURCHENKO
Nikolay CHERVOV
Final A: 03:03.077 (03:05.475) (4th)
Heat: 03:08.406 (03:03.507) (2nd)
EM 2015
(M) K4 1000m
5 Vasily POGREBAN
Anton RYAKHOV
Vladislav BLINTCOV
Vladislav MANDRAZHIEV
Heat: 02:56.856 (02:56.856) (2nd)
Final A: 03:00.608 (03:00.048) (5th)
WM 2014
(M) K4 1000m
6 Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
Final A: 02:50.085 (02:59.150) (6th)
heat: 02:54.323 (02:55.456) (1st)
Jun/U23 EM 2012
U23(M) K2 1000m
9 Vasily POGREBAN
Vitali YURCHENKO
Heat: 03:18.795 (03:17.244) (1st)
Final A: 03:34.357 (03:29.791) (9th)
EM 2013
(M) K4 1000m
9 Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
Final A: 03:03.541 (03:03.467) (9th)
Heat: 03:03.417 (02:55.860) (2nd)
WM 2017
(M) K4 1000m
9 Vasily POGREBAN
Nikolay CHERVOV
Aleksandr SERGEEV
Ruslan MAMUTOV
heat: 02:58.484 (03:00.108) (3rd)
Final A: 03:03.521 (03:07.411) (9th)
WM 2015
(M) K1 1000m
15 Vasily POGREBAN
heat: 03:35.328 (03:34.509) (2nd)
Semifinal: 03:34.007 (03:40.940) (4th)
Final B: 03:34.529 (03:33.863) (6th)

Results

Race Nation Athletes Time corrected Time
(M) K4 1000m (Heat)(EM 2013) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
03:03.417 (2nd) 02:55.860 Show Race
(M) K4 1000m (Final A)(EM 2013) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
03:03.541 (9th) 03:03.467 Show Race
U23(M) K4 1000m (Final A)(Jun/U23 EM 2012) RUS Vasily POGREBAN
Alexey VOSTRIKOV
Vitali YURCHENKO
Nikolay CHERVOV
03:03.077 (4th) 03:05.475 Show Race
U23(M) K4 1000m (Heat)(Jun/U23 EM 2012) RUS Vasily POGREBAN
Alexey VOSTRIKOV
Vitali YURCHENKO
Nikolay CHERVOV
03:08.406 (2nd) 03:03.507 Show Race
U23(M) K2 1000m (Heat)(Jun/U23 EM 2012) RUS Vasily POGREBAN
Vitali YURCHENKO
03:18.795 (1st) 03:17.244 Show Race
U23(M) K2 1000m (Final A)(Jun/U23 EM 2012) RUS Vasily POGREBAN
Vitali YURCHENKO
03:34.357 (9th) 03:29.791 Show Race
(M) K4 1000m (Heat)(EM 2015) RUS Vasily POGREBAN
Anton RYAKHOV
Vladislav BLINTCOV
Vladislav MANDRAZHIEV
02:56.856 (2nd) 02:56.856 Show Race
(M) K4 1000m (Final A)(EM 2015) RUS Vasily POGREBAN
Anton RYAKHOV
Vladislav BLINTCOV
Vladislav MANDRAZHIEV
03:00.608 (5th) 03:00.048 Show Race
(M) K4 1000m (Final A)(EM 2016) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Kirill LYAPUNOV
Roman ANOSHKIN
02:52.156 (2nd) 02:56.769 Show Race
(M) K4 1000m (Semifinal)(EM 2016) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Kirill LYAPUNOV
Roman ANOSHKIN
02:54.740 (1st) 02:56.242 Show Race
(M) K4 1000m (Heat)(EM 2016) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Kirill LYAPUNOV
Roman ANOSHKIN
02:55.036 (4th) 02:59.149 Show Race
(M) K4 1000m (heat)(WM 2013) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
02:54.210 (3rd) 02:57.572 Show Race
(M) K4 1000m (heat)(WM 2013) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
02:54.210 (3rd) 02:57.572 Show Race
(M) K4 1000m (Semifinal)(WM 2013) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
02:57.985 (1st) 02:57.682 Show Race
(M) K4 1000m (Final A)(WM 2013) RUS Oleg ZHESTKOV
Vasily POGREBAN
Anton VASILYEV
Vitaly YURCHENKO
02:58.692 (1st) 02:58.406 Show Race